CHÍN THỊNH##Nhà Lầu 1, Trung tâm Bách Hoá Vĩnh Long, Phường 1, Vĩnh Long##0703832955