DIỄM CHÂU##Sạp 778, Chợ Tạm Bình Tây, Phường 2, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh##0908769696