DỦNG HOÀNG##Chợ Cầu Ngang, đường 2/9, Khóm Minh Thuận A, TT. Cầu Ngang, Trà Vinh##02943823178