KIM NGÂN##93, Chợ Kinh Cùng, ấp Hoà Phụng, Phụng Hiệp, hậu Giang##0932.673004