NGẦU HƯƠNG##Chợ Minh Lương, TT. Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang##02973 836473