PHƯỢNG LOAN##16, Hai Bà Trưng, TT. Tiểu Cần Huyền, Tiểu Cần Tinh, Trà Vinh##0907917077