PHƯỢNG THẢO##Sạp 19B Chợ Hòa Bình , Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh##0902579971