SHOP KIM LOAN##Sạp 142, Chợ Vĩnh Hải, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà##905025390