SHOP QUOC DUNG##133, Chợ Cầu Quan, Khóm 1, TT. Cầu Quan, Tiểu Cần, Trà Vinh##02943824039