SHOP TƯỜNG HUÊ##10L 2, Chợ Thiếc, Phường 6, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh##0123456