THANH HUONG##Sạp 127-128, Chợ Nhị Thiên Đường, Phường 5, Quân 8, Tp.Hồ Chí Minh##0839816668